ผลการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท
  • ทีม FEDEX วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • ทีม Get High วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท
  • ทีม CnP   วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • ทีม Sniper วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
  • ทีม XtremeDyn@mic วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • รางวัลพิเศษ 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  • ทีม UFO วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลคล ศรีวิชัย สงขลา
  • ทีม Keywords คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  • ทีม WU2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ทีม PSU.Surat#8 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าแข่งขัน ACM-ICPC Thailand 2015 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

 1. ทีม FEDEX วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 2. ทีม Get High วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 3. ทีม CnP   วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 4. ทีม Sniper วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 5. ทีม XtremeDyn@mic วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 6. ทีม Teen วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 7. ทีม MEMIDITY วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 8. ทีม Infinte วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 9. ทีม TWGK วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 10. ทีม Thuderbolt วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่